0
Fa En

انتقال مواد

مواد مورد نیاز جهت فرآیند تولید فیلم مطابق با درخواست واحد برنامه­ ریزی تولید، از انبار مواد اولیه به سالن انتقال مواد ارسال می­ گردد. به علت عبور و مرور لیفتراک ها جهت حمل و جابجایی پالت­های مواد و جلوگیری از گرد و غبار احتمالی، این سالن مجزا از سالن تولید فیلم در نظر گرفته شده است. این سالن شامل سیلوهایی است که هر سیلو به یک ماده مشخص اختصاص دارد. مواد بر حسب نوع فرمولاسیون تولیدی هر دستگاه، از طریق لوله­ ی انتقال مواد به  ناحیه خوراک دستگاه مربوطه منتقل می­شود که عاری از هرگونه آلودگی می­ باشند. با وجود سیستم کنترلی، ناحیه خوراک دستگاه­ها هرگز خالی از مواد نمی ­شود و باعث تسریع در عمل انتقال مواد و جلوگیری از خطاهای احتمالی توسط افراد  می گردد.